Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Algemene voorwaarden

Hier kunt u kennis nemen van ons algemene voorwaarden. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze producten of diensten, dan kunt u dit volgens de klachtenprocedure bij ons melden.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Het Debatbureau betreffende deelname aan, het gebruik van en/of opdracht tot:
1.1 Het verzorgen van cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, masterclasses, dan wel advisering in de ruimste zin des woords,
1.2 Het organiseren van debattoernooien, symposia, congressen, workshops, trainingen, dan wel het organiseren en/of begeleiden van evenementen in de ruimste zin des woords,
1.3 Het selecteren en/of leveren van presentatoren, voorzitters, gastsprekers, juryleden, debaters, debatleiders in de ruimste zin des woords,
1.4 Het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, artikelen dan wel het verzorgen van publicaties in de ruimste zin des woords,
1.5 Ontwikkeling van concepten, formats, draaiboeken, analyses, lesmodulen, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel expertise van Het Debatbureau in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “dienst”.
1.6 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Het Debatbureau.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen Het Debatbureau en de opdrachtgever komt tot stand door:
2.2 Schriftelijke bevestiging door Het Debatbureau aan de opdrachtgever van diens telefonische verzoek, opdracht e-mail of afspraken met een vertegenwoordiger van Het Debatbureau.
2.3 Mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en Het Debatbureau.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een dienst heeft het recht deelname aan, het gebruik van of de opdracht voor een dienst schriftelijk te annuleren. Bij het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
3.2 Bij annulering langer dan vier weken voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 80% van de hoofdsom voor administratiekosten te betalen.
3.3 Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 100% van de hoofdsom te vergoeden.
3.4 Bij annulering dient opdrachtgever altijd alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering zijn gemaakt te vergoeden.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer of contactpersoon of diens vertegenwoordiger na aanvang van een dienst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige verdiscontering of terugbetaling.
3.6 Opdrachtgever dient alle kosten voor eventueel geboekte faciliteiten of  reeds extern ingehuurde zaken te vergoeden.

Artikel 4 Annulering door Het Debatbureau
4.1 Het Debatbureau heeft het recht zonder opgave van redenen een dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Het Debatbureau betaalde bedrag.

Artikel 5 Vervanging
5.1 De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger kan in plaats van de aangemelde deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger in overleg een ander aan een dienst laten deelnemen, indien de substitutie aan Het Debatbureau wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienst. Vervanging na het begin van de dienst is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Het Debatbureau op grond van artikel 4.

Artikel 6 Prijzen
6.1 Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 Betaling
7.1 De opdrachtgever dient de verschuldigde hoofdsom te voldoen uiterlijk 30 dagen na facturering op de door Het Debatbureau aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 De reis- en verblijfkosten zijn niet in de hoofdsom/cursusgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
7.3 Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
7.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van dienst betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 8 Uitsluiting
8.1 Het Debatbureau heeft het recht deelname aan, of gebruik van, een dienst van de opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of diens vertegenwoordiger te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten of gebruik van organisatorische voorbereidingen, intermediaire voorstellen, publicaties en expertise als bedoelt in artikel 1 lid 1 sub 2 tot en met sub 5 tijdelijk of definitief te ontzeggen, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3.

Artikel 9 Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op de door Het Debatbureau uitgegeven werken als omschreven in artikel 1 lid 1 sub 4 en 5 berust bij Het Debatbureau, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Debatbureau zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Het Debatbureau, berust uitsluitend bij Het Debatbureau.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Het Debatbureau zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, aanvaardt de opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijkheid indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
10.2 Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,-.
10.3 Het Debatbureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op iedere overeenkomst tussen Het Debatbureau en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Scroll to Top
English